• Lappset Group on ollut ympäristöasioiden edelläkävijä yrityksen perustamisesta, 1970-luvulta lähtien.
 • Ympäristöasioiden hallinta ja kestävän kehityksen tukeminen ovat keskeinen osa Lappsetin laatua ja toimintafilosofiaa.
 • Ympäristönäkökohdat huomioidaan tuotesuunnittelussa, ja tuotteiden suunniteltu käyttöikä on vähintään 15 vuotta.
 • Valmistettavien tuotteiden pitkä elinkaari tukee kestävää kehitystä.
 • Lappsetilla on ollut ISO 14001 –standardin mukainen ympäristöohjelma osana toimintaa jo vuodesta 1988 lähtien. Sitä noudatetaan konsernin tuotantolaitoksissa. Ohjelman tavoitteena on tuotannon, tuotteiden ja palvelujen haitallisten ympäristövaikutusten minimointi. Seuraamme toimien tehokkuutta auditoinnein, sisäisin tarkastuksin sekä raaka-aineen, energian ja veden kulutusta mitaten. Lappset noudattaa toiminnassaan ympäristölakeja, -asetuksia ja -sopimuksia.

 • Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä arvioidaan ulkopuolisen organisaation toimesta säännöllisin väliajoin. Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa Inspectan nettisivuilta
  Katso sertifikaatti

 • Lappsetin tuotteet suunnitellaan, valmistetaan, pakataan ja kuljetetaan mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittaen. Pitkäikäisiä ja kierrätettäviä materiaaleja käyttämällä säästämme raaka-aineita, energiaa ja kuljetusten aiheuttamia päästöjä. 

 • Tuotteiden modulaarinen rakenne tarjoaa tuntuvia säästöjä puuaineksen kulutuksessa, tuotannossa, varastoinnissa ja kuljetuksessa. 

 • Tuotekehityksen ja tutkimuksen avulla pyrimme ennalta vähentämään tuotteiden haitallisia ympäristövaikutuksia. Tuotteiden käyttöturvallisuus testataan kansainvälisesti hyväksyttyjen testimenetelmien mukaisesti.

Puuraaka-aine PEFC™ -sertifioiduista metsistä

 • Lappsetin tuotteet valmistetaan pääosin suomalaisesta puusta, uusiutuvasta luonnonvarasta. Se ympäristöystävällisin menetelmin suojakäsiteltynä kestää isältä pojalle, äidiltä tyttärelle ja isovanhemmilta lastenlapsille. Puu on myös kierrätettävä materiaali.

 • Puisten leikkipaikkavälineiden valmistuksessa käytetään PEFC™ –sertifioitua kotimaista puuta (Programme for the Endorsement of Forest Certification Scheme). Puun alkuperäketjun hallintaa (Chain of Custody, CoC) varten Lappsetilla on ollut sertifikaatti vuodesta 2006 lähtien. Se varmistaa, että meille toimitettu puu on hankittu laillisista lähteistä, ja että se on kasvatettu kestävällä tavalla. Inspectan myöntämä alkuperäketjun hallintaa osoittava PEFC CoC  –sertifikaatti auditoidaan säännöllisin väliajoin. Osana ISO 9001 –laatujärjestelmäämme, pidämme yllä ns. puutavarakirjanpitoa, josta jokainen tehtaalle tuleva puuerä voidaan jäljittää alkuperäislähteelle. Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa Inspectan nettisivuilta

Miksi PEFC eikä FSC?

 • PEFC on FSC:n (Forest Stewardship Council) ohella toinen merkittävä metsäsertifiointijärjestelmä maailmassa. Kaikista maailman sertifioiduista metsistä yli puolet, 64 %, kuuluu PEFC-sertifioinnin piiriin, kun FSC –sertifioidun metsän osuus on 31 %. 
 • Metsän omistuksen rakenne poikkeaa Suomessa monista muista Euroopan maista. Suomessa on paljon pieniä ja suuria metsäomistajia kuten yksityisiä henkilöitä, perheitä, järjestöjä, yhdistyksiä, yrityksiä sekä alueellisia tai kansallisia viranomaisia. Lisäksi seurakunnat ja Suomen valtio ovat suuria metsänomistajia. PEFCin sertifiointijärjestelmä mahdollistaa metsien ryhmäsertifioinnin, toisin kuin FSC. Metsien omistusrakenteen vuoksi Suomi on valinnut PEFCin metsäsertifiointi-järjestelmän. 
 • PEFC –järjestelmän etuna on lisäksi läpinäkyvyys, kaikki metsäsertifiointiin ja siihen liittyvät tulokset ovat julkisia.
  www.pefc.fi

 

Puu jättää pienen hiilijalanjäljen

 • Puu on ekologinen ja järkevä leikkipaikkavälineiden raaka-aine. Puu on laskennallisesti hiilidioksidineutraali materiaali, joka kasvaessaan kuluttaa hiilidioksidia saman verran kuin siitä hävitettäessä poistuu. Puun hakkuu, sahaus ja kuljetukset muodostavat jonkin verran päästöjä, mutta puisten leikkipaikkavälineiden jättämä kokonaispäästömäärä on kuitenkin erittäin vähäinen muihin raaka-aineisiin verrattuna. 
 • Lappsetin perustuotteet, kuten Finno-tuoteperheeseen kuuluva tuotevalikoima ja liikuntavälineiden mallisto, valmistetaan puusta, joka on sekä uusiutuva luonnonvara että energian käytön näkökulmasta ekologinen vaihtoehto.

 

Puunsuojaus tapahtuu suljetussa teollisuusprosessissa

 • Täysin suojaamaton puu lahoaa. Leikkipaikkavälineiden pitkän elinkaaren turvaamiseksi suojaamme puun ympäristöystävällisiä suoja-aineita ja suljettua prosessia käyttäen. Näin varmistamme, että Lappsetin puisten leikki- ja liikuntapaikkavälineiden elinkaari on pitkä, ja että ne kestävät käytössä sekä erilaisissa ilmasto- ja sääolosuhteissa. 

 • Puunsuojaus-, liimaus- ja pintakäsittelyprosessit ovat suljettuja teollisuusprosesseja, joilla ei ole yhteyttä viemäriverkostoon. Näin estämme haitallisten aineiden pääsyn ympäristöön. Lisäksi kaikki em. prosesseissa käytetyt aineet käsitellään säännösten mukaisesti. Puun suojaukseen käytämme kuparipohjaista suojausainetta (Tanalith E), josta ei irtoa haitallisia aineita. Suojauksen ansiosta tuotteen käyttöikä (elinkaari) pitenee 5 vuodesta 15 vuoteen. 

 • Suojakäsitellyn tuotteen kokonaisenergiankulutus, kasvihuoneilmiötä, rehevöitymistä ja happamoitumista aiheutuvat päästöt ovat vain kolmasosa kyllästämättömään puuhun verrattuna. 

 • Kaikki käyttämämme puun pintakäsittelyaineet kuten maalit ovat vesiliukoisia. 

 • Pystymme takaamaan tuotteen käyttöturvallisuuden rakenteen osalta koko sen elinkaaren ajan.

Logistiikka (kuljetukset)

 • Pyrimme optimoimaan sekä tulevat että lähtevät kuljetukset. Kuljetusliikkeinä käytetään toimittajia, joilla ympäristöasiat ovat kunnossa ja jotka pystyvät raportoimaan toiminnastaan. Toimijat ovat pääsääntöisesti isoja kuljetusketjuja. Niiden etuna on se, että vaikkei Lappset itse pystyisi järjestämään täysiä kuormia, niin kuljetusliike täyttää kuorman.
 • Tuotteet pyritään ostamaan täysin kontein tai rekoin. Kotimaan pitemmän matkan hankinnat ja ulkomaan vientikuljetukset tehdään pääsääntöisesti viikkotoimituksin. Päivätoimituksia tekevät ainoastaan lähitoimittajat. Suunnitelmissamme olemme varautuneet myös rautatieliikenteen mahdollisuuteen Rovaniemen tehtaaltamme.
 • Lappset Group Oy tukee yrityksen autoetuhankinnoissa matalapäästöisten autojen hankintaa. 

Jätteiden käsittely

 • Pyrimme jatkuvasti pienentämään sekajätteiden määrää eli kaatopaikkajätettä. 
 • Tuotannossa syntyvät jätteet lajittelemme hyötykäyttöön (pahvi, metalli ja viimeisimpänä muovikalvon kierrätys). 
 • Ongelmajäte kerätään asianmukaisesti ja toimitetaan käsittelylaitokseen käsiteltäväksi.
 • Rovaniemellä teemme yhteistyötä paikallisen energialaitoksen kanssa, jonne toimitamme puhtaan puujätteen poltettavaksi. Puun käsittelystä syntyvä jäte kierrätetään energialaitokselle, jossa se hyödynnetään asuntojen kaukolämmitykseen. Esimerkki: Kehittämällä toimintaamme olemme onnistuneet vähentämään puun hävikkiä merkittävästi 15 prosentista noin viiteen prosenttiin. Puun työstöstä syntyvä energiajäte toimitetaan Rovaniemellä Suosiolan kaukolämpövoimalaan, kaupunkilaisten asuntojen lämpölähteenä käytettäväksi.

 

Energian käyttö

 • Lämmitysenergia otetaan talteen toimitiloissamme. Etsimme tietoisesti energian säästökohteita tuotannosta tehostamalla koneiden käyttöä. Teemme jatkuvasti yhteistyötä ympäristöalan edelläkävijöiden kanssa, kuten esim. VTT:n kanssa. 
 • Sähkö- ja kaukolämpöenergioiden hiilidioksidipäästöjen laskemisessa käytämme koko Suomen keskiarvoja (g/kWh).  Sähköenergian hiilidioksidipäästöksi arvioimme 168 g/kWh, jolloin kokonaispäästömääräksi muodostuu 312 tonnia. Kaukolämmön osalta CO2-päästöksi arvioimme 224 g/kWh eli 626 tonnia.